drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Wymagane dokumenty:
1. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
2. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Opłaty:
- 11,00 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.
Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie,, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
ul. Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: usc@goleniow.pl

Uwagi:
1. W ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem do protokołu oświadczenie o powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu maleństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

3. Konsul, który przyjął oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa, w celu dołączenia do aktu maleństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.


PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz .U. z 2016 r.  poz.2064 ze zm. ).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)