drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Wymagane dokumenty:

Wyrok rozwodowy orzeczony w państwie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.05.2004 r.

1.Oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności oraz
oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003

2.Oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonany przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego,

3.Dodatkowo w przypadku orzeczenia zaocznego, strona wnioskująca o uznanie lub wnosząca o wydanie klauzuli wykonalności zobowiązana jest do przedstawienia:
- oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła lub
- dokumentu stwierdzającego, że pozwany zaakceptował orzeczenie w sposób nie budzący wątpliwości.

Wyrok rozwodowy orzeczony w państwie nie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.07.2009 r.

 

1.Oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie

2.Dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści

3.Oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonany przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego,

4.Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone. 

Opłaty:

- 11,00 zł - za czynność wpisania wzmianki dodatkowej.

Sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca.

Inne informacje:

1. Uznanie przez Kierownika USC zagranicznego wyroku rozwodowego możliwe jest tylko w przypadku orzeczeń wydanych przez te państwa, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała odpowiednie umowy dwustronne.
2. Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami można składać:

Tryb odwoławczy:

1. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odmawia na podstawie art.1146  Kodeks postępowania cywilnego dokonania czynności na podstawie orzeczenia państwa obcego, zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie 1148 tego Kodeksu do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

 

 

 

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: usc@goleniow.pl

PODSTAWA PRAWNA:

1. art. 1145, 1146 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r.  poz. 1822 ze zm.).
2. Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz .U. z 2016 r.  poz.2064 ze zm. ).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
5. art.1 ust.1 pkt a oraz art. 37 i 39 rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U. UE.L. z 2003 r. Nr 338, poz.1).