drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego.
2. Zagraniczny dokument stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawiania jest  on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny, wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego. Dokumenty te załącza się  jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenia wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych oraz będą stanowić podstawę sprostowaia.
3. Uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelniona reprodukcja materiałów archiwalnych, w przypadku jeśli dokumenty te stanowić będą podstawę  do sprostowania danych w akcie.

4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
5. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Opłaty:
- 39,00 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu, w którym dokonano sprostowania danych.
Termin załatwienia sprawy:
1. Bez zbędnej zwłoki.
2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności sprostowania danych, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail:
usc@goleniow.pl

Uwagi:

1. Akt stanu cywilnego, który zwiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
2. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

3. Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia ta osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

4. Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

5. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz .U. z 2016 r.  poz.2064 ze zm. ).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).