drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
2.  Zagraniczny dokument stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawiania jest  on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny, wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego. Dokumenty te załącza się  jeżeli zawierają one dane, które podlegają uzupełnieniu, stwierdzają zdarzenia wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych oraz będą stanowić podstawę uzupełnienia.
3. Uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelniona reprodukcja materiałów archiwalnych, w przypadku jeśli dokumenty te stanowić będą podstawę  do uzupełnienia danych w akcie.

4.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
5. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Opłaty:
- 39,00 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu, w którym dokonano uzupełnienia danych.
Termin załatwienia sprawy:

1. Bez zbędnej zwłoki,
2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności uzupełnienia danych, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: usc@goleniow.pl

Uwagi:

1. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

2. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

3. Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia ta osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

4. Jeżeli uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

5. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnianego aktu stanu cywilnego.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz .U. z 2016 r.  poz.2064 ze zm. ).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)