drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka o zmianę imienia lub nazwiska.
2. Załączniki:
a) oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę imienia lub nazwiska dziecka złożone osobiście przed Kierownikiem, Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP,
b) oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska złożone osobiście przed Kierownikiem, Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie  lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.
3. Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) wnioskodawcy, drugiego rodzica oraz dziecka, jeśli posiada.

4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek  o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

 

Opłaty:

- 37,00 zł. -opłata skarbowa za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia, nazwiska.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
ul. Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: usc@goleniow.pl

 


Uwagi:

1. Z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka występuje na piśmie przedstawiciel ustawowy dziecka.

2. Z wnioskiem może wystąpić: tylko osoba pełnoletnia posiadająca obywatelstwo polskie, cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania, cudzoziemiec, który uzyskał na terenie RP status uchodźcy (w ostatnim przypadku zmiany można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego).
3. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika USC. W Gminie Goleniów w sprawach z zakresu zmiany imienia i nazwiska  rozstrzyga Kierownik, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie. Rozstrzygnięcie następuje w formie decyzji administracyjnej, która podlega natychmiastowemu wykonaniu.
4. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma zostać przekazany.
5. Wniosek o zmianę imienia i nazwiska może podlegać uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, takimi jak w szczególności:
- imię lub nazwisko jest ośmieszające lub nie licujące z godnością człowieka,
- imię lub nazwisko jest obecnie używane,
- imię lub nazwisko zostało bezprawnie zmienione,
- imię i nazwisko jest noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
6. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 783, ze zm.).