drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ( 50-lecie ).
2. Do wglądu:
- dowody osobiste małżonków.
Opłaty:
Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
ul. Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: 
usc@goleniow.pl

Uwagi:

1. Każdego roku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie występuje do jubilatów zamieszkałych na terenie gminy Goleniów i obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego, z zapytaniem o chęć wzięcia udziału w uroczystości nadania medalu.
2. W przypadku wyrażenia zgody, osoby zainteresowane winny złożyć do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego wniosek załączony do zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 1. Wniosek stanowi podstawę do rozpoczęcia procedury związanej z nadaniem medalu.
3. Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
4. Medal nadawany jest przez Prezydenta RP dla każdego jubilata.
5. Odznakę medalu w imieniu Prezydenta RP mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
6. Medal wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta RP postanowienia o jego nadaniu.
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 2015 r. poz. 475 ze zm.)
2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. 2004 r. nr 277 poz. 2743)