drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Wymagane dokumenty:

 

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
3. Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) osoby zgłaszającej zgon.
4. Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) współmałżonka osoby zmarłej.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy:

W dniu dokonania zgłoszenia zgonu.
Tryb odwoławczy:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności rejestracji zgonu, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
ul. Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: usc@goleniow.pl


Uwagi:

1. Zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

2. Zgon żołnierza w czynnej służbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.

3. W przypadku stwierdzenia zgonu albo uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.

4. Zgon na polskim statku morskim lub powietrznym, okręcie wojennym lub wojskowym statku powietrznym rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miast stołecznego Warszawy.

5. Zgon osoby należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
6. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
7. Zgłoszenia zgonu dokonuje najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
a) pozostały małżonek(ka),
b) krewni zstępni,
c) krewni wstępni
d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
8. Jeżeli zwłoki mają zostać przekazane do celów naukowych, zgłoszenia zgonu może dokonać upoważniony pracownik publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

9. Zgłoszenia zgonu osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Zgłoszenie zgonu osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo zgłoszenia zgonu przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

10. W przypadku znalezienia zwłok w stanie lub okolicznościach uniemożliwiających ich identyfikację prokurator lub Policja zawiadamia gminę właściwą ze względu na miejsce znalezienia zwłok.

11. W przypadku zgonu osoby o nieustalonej tożsamości przebywającej w podmiocie leczniczym lub jednostce organizacyjnej pomocy społecznej kierownik podmiotu lub jednostki zawiadamia gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz .U. z 2016 r.  poz.2064 ze zm. ).
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. - o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).