drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

                                             SPORZĄDZENIE TESTAMENTU

Wymagane dokumenty:
Do wglądu:
dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu
Opłaty:
- 22,00 zł. - opłata skarbowa za sporządzenie testamentu
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Goleniowie
Plac Lotników 1
pokój nr 017
tel. 91 469 82 60
fax. 91 469 82 98
e-mail: 
usc@goleniow.pl

Uwagi:
1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.
3. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:
- nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona)
- niewidoma, głucha lub niema
- nie mogąca czytać i pisać
- nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie
- skazana za fałszywe zeznania
- dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia
4. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.
PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 783, ze zm.).