drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Gminnej

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Zgłoszenia wykreśleniadokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zgłosić zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

Wprzypadku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie  wniosek składa się w Wydziale Gospodarki Gminnej  - Goleniów, Plac Lotników 1 (pok. 210)

Więcej informacji na stronie CEIDG

Opłaty

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczejjest  zwolniony z opłat.

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek o wykreślenie wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną,
od której nie przysługuje odwołanie.