drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Gminnej

Wymagane dokumenty

PRZEDSIĘBIORCO SPRAWDŹ CZY FIGURUJESZ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy).

SPRAWDŹ PRZEWAŻAJĄCY RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

W przypadku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie wniosek składa się w Wydziale Gospodarki Gminnej  - Goleniów, Plac Lotników 1 (pok. 210)

Więcej informacji na stronie CEIDG

Opłaty

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej jest  zwolniony z opłat.

Podstawa prawna

Art. 14a Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

Inne informacje

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczą mogą ci przedsiębiorcy, którzy NIE ZATRUDNIAJĄ PRACOWNIKÓW.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Niezgłoszeniewznowienia działalności - przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia  informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej   - skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) z Ewidencji.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.