drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Gminnej

Wymagane dokumenty

PRZEDSIĘBIORCO SPRAWDŹ CZY FIGURUJESZ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy).

SPRAWDŹ PRZEWAŻAJĄCY RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Zgłoszenia zmianydokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu -w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmianydanych.

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zgłosić zmianę danych w Ewidencji można wybrać jeden z trybów postępowania:

W przypadku Urzędu  Gminy i Miasta w Goleniowie  wniosek składa się w Wydziale Gospodarki Gminnej                         - Goleniów, Plac Lotników 1 ( pok. 210)

Więcej informacji na stronie CEIDG

Opłaty

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczejjest  zwolniony z opłat.

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek o zmianę wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

AKTUALNOŚĆ WPISU PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCEGO W CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.