drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie

Plac Lotników 1

72-100 Goleniów

pokój nr 304, tel. 914698282

 

Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Sprawę załatwia Wydział Gospodarki Gminnej  Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pokój 210, I piętro).

 

 

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy przy wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

Do wniosku dołącza się:

 1. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu.
 2. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych.
 4. W przypadku osoby fizycznej, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty do wglądu:

 1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka.
 2. W przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Dowód dokonania opłaty.

 

 

Opłata za wpis do rejestru:

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obecnie opłata wynosi 150,00 zł. Opłata może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

 1. ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 192 poz. 1141),
 3. Uchwała Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wpłat należy dokonywać:

 1. na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie:

35 1240 3839 1111 0000 4413 4765; Bank PEKAO S.A./O Goleniów;

lub

 1. w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w godz. 8.00 – 15.00.

Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: ,,Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

 

 

 

Forma załatwienia wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

 1. Przed dokonaniem wpisu do rejestru osoby upoważnione przez Burmistrza Gminy Goleniów dokonają wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki na dziećmi.
 2. Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Burmistrz Gminy Goleniów wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 3. Wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.
 4. W przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,  Burmistrz Gminy Goleniów odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru  lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.);

2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 367);

3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368).

 

Uwagi:

1. Zmiany w rejestrze.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, które zobowiązany był przedłożyć przy składaniu wniosku o wpis do rejestru, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 

Po otrzymaniu informacji o zmianach organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

 

2. Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

 

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.