drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

O dnia 1 września 2012 r. zmieniły się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami - uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Działania, jakie należy podjąć aby otrzymać dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.);

3.    Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5  (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) ;

4.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);

5.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

Ważne informacje

Nowelizacja przepisów powoduje, iż pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych musi dodatkowo do wniosku dołączyć dwa dokumenty:

1.    Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis ;

2.    Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowano strukturę szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

1.    8 081 zł - w przypadku nauki zawodu - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

2.    254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Nowe kwoty dofinansowania w 2012 r.

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

od 01.01.2012 r.
do 31.08.2012 r.

od 01.09.2012 r.
do 31.12.2012 r.

Nauka zawodu o okresie kształcenia 24 m-ce

4 848,46 zł

4 587 zł  
(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu o okresie kształcenia 36  m-cy

8 080,77 zł

8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

253,68 zł 
(za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia )

 

Waloryzacja dofinansowania

Obecnie kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Przepis ten zaczął obowiązywać w odniesieniu do dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników od 01.09.2012 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1.    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

2.    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

  Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2.    Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę,
  • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
  • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • kopie dokumentów potwierdzających datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika,
  • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  • kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (dzień udzielenia pomocy „de minimis”, to dzień wystawienia decyzji).

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Uwagi

1.    O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Goleniów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Gminy Goleniów, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

2.    Pracodawca w jednym wniosku ubiega się  o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Od roku 2009 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Goleniów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy i Miasta, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Plac Lotników 1,  72-100 Goleniów, pokój nr 304.