drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.). Deklarację składaną w formie pisemnej należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi literami i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Goleniów przy pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów. Deklarację składaną w formie elektronicznej należy wypełnić na formularzu udostępnionym na stronie www.epuap.gov.pl.
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Nie dotyczy.


II. TERMIN ODPOWIEDZI
Nie dotyczy.

III. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska - pok. 206

IV. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

V. UWAGI
Zgodnie z art. 6m Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.):

  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

  3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ, o którym mowa w ust. 1. lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego urzędu gminy potwierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.