drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

                                                           KARTA USŁUGI
                                   URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 Nr 217, poz. 1427 ze zmianami) , Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.11.2011r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego( Dz. U. Z 2011 poz. Nr 220 poz.1306 ze zmianami)


I. Wymagane dokumenty

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Ważny dowód osobisty lub paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej  inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 
  • Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”;

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

  • Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;
  • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika ;

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać równocześnie z zameldowaniem  w nowym miejscu. 

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy nie ma konieczności wymeldowania się        w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego ) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy ).

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać także w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznego. Wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-Puap.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Administracji i Spraw Społecznych

I piętro p. nr 216 stanowisko ds. ewidencji ludności nr 1 lub 2

telefon 91 46 98 264 (263)

godz. pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

II. Opłaty

Nie pobiera się opłaty .

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom     i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu albo bezpośrednio na  rachunek bankowy Urzędu.

III. Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po sprawdzeniu  formularza meldunkowego.

Zaświadczenia o wymeldowaniu nie wydaje się z Urzędu.

Zaświadczenie o wymeldowaniu wydawane jest na wniosek zainteresowanego i podlega opłacie skarbowej w wys. 17 zł.

Chyba, że przepisy Ustawy o opłacie skarbowej przewidują zwolnienia.

IV. Tryb odwoławczy

Brak

 

V. Uwaga

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego jest zobowiązana wymeldować się     w organie gminy dotychczasowego pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Ilekroć w ustawie jet mowa o pobycie czasowym należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.