drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Pobierz WNIOSEK O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która:

  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  2. jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  3. zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie pokój nr 110. Informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać pod numerem telefonu 91 46 98 252.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

 

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód z innych źródeł i  podlega opodatkowaniu.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego Urzędu Gminy.

Pobierz WNIOSEK O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO