drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

                                                           KARTA USŁUGI

                                   URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 Nr 217, poz. 1427 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.11.2011r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego( Dz. U. Z 2011 poz. Nr 220 poz.1306 ze zmianami)

 

I. Wymagane dokumenty

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu  przez pełnomocnika dodatkowo:

 

Zgłoszenia wyjazdu za granicę bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznego. Wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-Puap.

Wypełniony formularz należy przesłać na skrzynkę tut. Urzędu poprzez Platformę  e-Puap.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Administracji i Spraw Społecznych

I piętro p. nr 216 stanowisko ds. ewidencji ludności nr 1 lub 2

telefon 91 46 98 264 (263)

godz. pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

II. Opłaty

Nie pobiera się opłaty .

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom     i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu albo bezpośrednio na  rachunek bankowy Urzędu.

III. Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

Zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu  nie wydaje się z Urzędu.

Zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu wydawane jest na wniosek zainteresowanego i podlega opłacie skarbowej w wys. 17 zł.

Chyba, że przepisy Ustawy o opłacie skarbowej przewidują zwolnienia.

IV. Tryb odwoławczy

Brak

 

V. Uwaga

Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.