drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

KARTA USŁUGI

URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE

 

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010.Nr 217, poz. 1427, ze zm.),

-rozporządzenie MSWiA z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2011 Nr 220. poz.1306),

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity .Dz.U 2013 poz. 267 ze zm.),

rozporządzenie MF z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U 2007 nr 187 poz.1330)

I. Wymagane dokumenty

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy). 

II. Opłaty

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczącej realizacji obowiązku meldunkowego.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu.

III. Tryb i sposób załatwienia

1. Czynność zameldowania kończy się wydaniem dokumentu:

2. Urząd wydaje zaświadczenie od ręki.

3. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga przeprowadzone postępowanie administracyjne. Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od zgłoszenia, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy.

IV. Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Administracji i Spraw Społecznych pok. 216 stanowiska 1 i 2, I piętro.

V. Tryb odwoławczy

- w przypadku wydania decyzji administracyjnej odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Wojewody zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje administracyjną.

VI. Uwaga

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania :

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.