drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 


 

KARTA USŁUGI

URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz.1427 ze zm.)

-rozporządzenie MSWiA z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2011 Nr 220. poz.1306),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (.Dz.U z 2013 poz. 267 ze zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2014r. Poz.1628 ze zm. )

I. Wymagane dokumenty

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

Przy zameldowaniu na pobyt stały:

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt czasowy:

II. Opłaty

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczącej realizacji obowiązku meldunkowego.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu.

III. Tryb i sposób załatwienia

Czynność zameldowania kończy się wydaniem dokumentu:

Urząd wydaje zaświadczenie od ręki.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga przeprowadzone postępowanie administracyjne. Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od zgłoszenia, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy.

IV. Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Administracji i Spraw Społecznych pok. 216 stanowiska 1 i 2 I piętro

V. Tryb odwoławczy

- w przypadku wydania decyzji administracyjnej odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Wojewody zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje administracyjną.

VI. Uwaga

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania :

Cudzoziemcy będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii jest obowiązany zameldować się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemcy niewymienieni powyżej muszą dokonać obowiązku zameldowania najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 14dni.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.