drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

KARTA INFORMACYJNA

POZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

DROGI  GMINNEJ ORAZ UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ  NA TERENIE GMINY GOLENIÓW

 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1,2,3,4,5,6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2004r. Nr XX/277/04 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004r Nr 41, poz.771 ze zm.), Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 października 2009 Nr XXXIV/446/09 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, ), § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r Nr 140, poz. 1481 ze zmianami)

 

I. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego
 2.  Plan orientacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem odcinka  pasa drogowego przewidywanego do zajęcia  z podaniem jego wymiarów
 3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o  zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej 
 4. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji i zatwierdzony przez Starostę Goleniowskiego
 5. Projekt techniczny - do wglądu
 6. Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót)

 

II. Opłaty:

Opłata skarbowa

Zwolnione na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 oraz Części III ust. 44 kol. 4 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

 

III Opłaty z tytułu zajęcie pasa drogowego

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należna opłata za zajęcie pasa drogowego odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni w m2 i stawki opłaty za 1 m2 zgodnie z Uchwałą nr XX/277/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 kwietnia 2004r oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 października 2009 Nr XXXIV/446/09 wynosi:

 1. przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 2,50 zł
 2. przy zajęciu  jezdni powyżej 50% do całego zajęcia jezdni - 4,00 zł  
 3. za zajęcie chodników, placów, zatok postojowych  i autobusowych, ścieżek rowerowych  i ciągów pieszych -  2,50 zł
 4.  dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w punkcie  1-3  za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego stosuje się stawkę w wysokości -  0,80 zł

2. Za umieszczenie 1 m2 urządzenia w pasie drogowym  opłatę pobiera UGiM w wysokości:

 1. poza terenem zabudowanym                                                                 - 10,00 zł
 2. na terenie zabudowanym                                                                     - 25,00 zł
 3. w jezdni                                                                                               -  50,00 zł
 4. na obiekcie inżynierskim                                                                     - 180,00 zł

Przy  umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 5% stawek określonych w punkcie 2.

Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłaty  obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy  umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.     

 

IV. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

 

V. Wydział odpowiedzialny:

Wydział Gospodarki Gminnej

 

VI. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

 

Uwagi:

Zajmujący zobowiązany jest do:

 1. Przejęcia zajmowanego odcinka pasa drogowego pod osobisty nadzór od przedstawiciela Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie na podstawie wystawionej opinii.
 2. Zabezpieczenia i oznakowania terenu zajętego pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i załączonym projektem.
 3. Wykonania robót zgodnie z przedstawionym harmonogramem i obowiązującymi normami technicznymi.
 4. Przywrócenia zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu technicznego w terminie określonym w zezwoleniu.
 5. Powiadomienia Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu.
 6. Terminowego zwrotu zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 7. Wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu po przekopie są jednym z warunków odbioru technicznego zajmowanego pasa drogowego.
 8. Wykonanie na własny koszt w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru zajmowanego odcinka wszelkich prac wynikających z wadliwego wykonawstwa, a w szczególności do usuwania na bieżąco wszelkich odkształceń.
 9. Przekroczenie terminu zajęcia oraz zajęcie większej powierzchni jak określona w zezwoleniu traktuje się jako samowolne zajęcie pasa drogowego - za co pobiera się karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnych opłat