drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki  Gminnej

Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej(CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.        

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

Więcej informacji na stronie CEIDG.

W przypadku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowiewniosek składa się w Wydziale Gospodarki Gminnej  -

Goleniów,  Plac Lotników 1 ( pok. 210)

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejjest  zwolniony z opłat.

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Zgłoszenie działalności gospodarczej