drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

1. Opis sprawy:
Sprawa dotyczy udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przez: właścicieli gospodarstw rolnych, posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych, posiadaczy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.

2. Wymagane dokumenty:
Wniosek podatnika o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolny z tytułu nabycia gruntów. 
Wniosek winien zawierać następujące informacje:
• nr aktu notarialnego datę zakupu gruntów,
• od kogo został nabyty, czy nabywca nie jest osobą spokrewnioną w linii prostej z osobą zbywającą,
• powierzchnię nabytych gruntów,
• łączna powierzchnia gospodarstwa rolnego po zakupie,
• czy przed nabyciem gruntów nie były w użytkowaniu nabywcy,
• akt notarialny dotyczący nabycia gruntów (ksero).

3. Miejsce składania pism i osoba odpowiedzialna:
Urząd Gminy Goleniów

4. Termin i sposób załatwienia:
Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

5. Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.

6. Podstawa prawna:
art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.)

7. Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Goleniów, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8. Inne informacje:
Zwalnia się od podatku rolnego grunty nabyte w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
• będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
• będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
• wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.
 Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały wyżej wymienione zdarzenia. 

Przedmiotowe zwolnienie podatkowe stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. 

Za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste na okres nie krótszy niż 10 lat. 

Zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania. 

Po upływie okresów przedmiotowych zwolnień stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. 

Wymienione zwolnienia i ulgi w podatku rolnym stanowią pomoc publiczną i powinny być realizowane do wysokości pułapu określonego w art. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych.
 

Formularze do pobrania: