KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)
Uchwała  Nr XVIII/204/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 marca 2016 r.


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  Brak

II. OPŁATY:
 Nie pobiera się.