drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna:
Dział III "Wykonywanie, Ograniczenie lub Pozbawienie praw do nieruchomości", Rozdział 1 "Podziały nieruchomości" ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz.2663).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości 
2. Załączniki:
- dokument stwierdzający tytuł prawny,
- wypis i kopię mapy z części graficznej ewidencji gruntów i budynków,
- prawomocne postanowienie co do zgodności proponowanego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy,
- dokumentację geodezyjną sporządzoną przez geodetę uprawnionego :
- egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej z projektem podziału nieruchomości przyjętej przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie Wydział Geodezji Kartografii i Katastru,
- wykaz zmian danych ewidencyjnych.
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości
3. Wypis z "Rejestru gruntów" oraz mapy do sporządzenia wstępnego projektu podziału oraz mapę do sporządzenia projektu podziału można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1.
4. Odpis lub badanie księgi wieczystej można otrzymać w Sądzie Rejonowym w Goleniowie - Wydział ksiąg wieczystych lub w wersji elektronicznej,
5. Prawomocne postanowienie co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy w/m.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 50 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska (WPNS)

V. ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie tut. Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie(stronom).
Opłaty skarbowej nie pobiera się 

VI. UWAGI:
Wniosek składa właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości (dotyczy osób fizycznych-oboje małżonkowie) lub osoba upoważniona- pełnomocnictwo (dotyczy osób prawnych- pełnomocnictwa notarialne – oryginał, wypis, odpis są zwolnione od opłaty skarbowej, natomiast kopia podlega opłacie w wysokości 17 zł. oraz 5 zł za poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem ), wraz z kompletem dokumentów przyjętych przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie, sporządzonych przez geodetę uprawnionego.

Mapa podziału nieruchomości winna zawierać w szczególności:
- granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
- granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu.
W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, jeżeli proponowany podział powoduje także podział budynku granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dach. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu winny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku. Odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku .
 
W odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, decyzję wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.