drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna: dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek osoby, która ma w tym interes prawny (właściciel, użytkownik wieczysty, współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści).

W przypadku wspólności ustawowej   -  podpisy obojga małżonków,

 

W przypadku dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa w art.93 ust.2a i art.95  ww. ustawy we  wniosku  należy wskazać CEL dokonywania podziału nieruchomości .

Do wniosku należy załączyć  następujące dokumenty:

 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub  , że nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi,

 

Wypis z ,,Rejestru gruntów”, mapy do sporządzenia wstępnego projektu podziału , mapy  do sporządzenia projektu podziału oraz wyrys z mapy ewidencyjnej można nabyć w Starostwie Powiatowym w Goleniowie Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Kartografii,przy ul. Dworcowej 1.

Badanie Księgi wieczystej należy wykonać w Sądzie Rejonowym w Goleniowie – Wydział ksiąg wieczystych – w wersji elektronicznej.

Postanowienie co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego lub z przepisami odrębnymi, a  jeżeli przed dniem złożenia wniosku o podział została wydana decyzja

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w tej decyzji   można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska pok.206  w/m.

II. OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki - w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy      w Goleniowie – Plac Lotników 1 (tel.9146 98247) pok.005

V. ODWOŁANIE:
Od  decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza  Gminy Goleniów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia zgodnie z art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 ww. ustawy w powyższym terminie, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, poprzez doręczenie do organu wydającego niniejszą decyzję stosownego oświadczenia. W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie strony postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna z dniem doręczenia organowi oświadczenia ostatniej ze stron postępowania.

VI. UWAGI:

Wniosek składa właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości (dotyczy osób fizycznych) lub osoba upoważniona- pełnomocnictwo  (dotyczy osób prawnych).

Na mapach z podziałem nieruchomości sporządzonych przez uprawnionego geodetę winny być:

granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenia nieruchomości sąsiednich,

granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu.

Linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany podział powodował by podział tego budynku.

Jeżeli granica przebiega wewnątrz budynku należy dodatkowo przedstawić ją na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w  sekretariacie urzędu (ustnie, telefonicznie lub pisemnie).

                                              

W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna.